Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Solidarna odpowiedzialność profesjonalnych pełnomocników wraz z podatnikiem dokonujących zlecenia rejestracyjnego VAT.

obsługa prawna firm Wrocław

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Jest to w naszej ocenie zła wiadomość dla wszystkich adwokatów, radców pranych i ich klientów. Wskazane zmiany sprawią, że obsługa prawa firm zostanie utrudniona.

Na podstawie wyżej wskazanych przepisów –  z dniem 1 stycznia 2017 r.  – przewidziana jest solidarna odpowiedzialność wraz z podatnikiem profesjonalnych pełnomocników (a zatem m.in. adwokatów i radców prawnych) dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT za zaległości podatkowe podatnika do kwoty 500.000,00 zł powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Oznacza to, że pełnomocnik dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego swego klienta w ramach świadczonej obsługi prawnej ponosi odpowiedzialność wraz z samym podatnikiem i to do kwoty pół miliona złotych pomimo tego, że jego udział zwykle kończy się wraz z procedurą zarejestrowania podatnika jako płatnika podatku VAT.

Nowelizację tę oceniam bardzo krytycznie jako adwokat świadczący obsługę prawną firm. Wrocław zareagował natychmiastowo. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłała komunikat, w którym doradza aby podpisując pełnomocnictwo z klientem, wyraźnie zaznaczyć, że nie obejmuje ono umocowania do rejestracji klienta jako podatnika VAT.

Efekt nowelizacji będzie taki, że adwokaci i radcy prawni będą odmawiać swoim stałym klientom reprezentowania ich w zakresie rejestracji VAT w obawie przed odpowiedzialnością materialną z tego tytułu. Nic dziwnego.

Nowelizację krytycznie ocenia też Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zachęcam do zapoznania się z artykułem Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/Radcowie/312059943-Odpowiedzialnosc-pelnomocnika-za-podatnika-VAT-zniecheci-radcow-prawnych.html#ap-1

Należy zgodzić się z autorem, że szanse na powstrzymanie powstawania zaległości z tytułu podatku VAT w wyniku tej nowelizacji są nikłe, natomiast z pewnością odczują ją przedsiębiorcy korzystający z obsługi prawnej.  

Zmiany w prawie pracy.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę kodeks pracy. Co uległo zmianie?

 

I. Redukcja liczby zawieranych umów na czas określony do 3, których łączna długość nie może przekroczyć 33 miesięcy.

Czy pracownik będzie miał gwarancję, że pracodawca dotrzyma kodeksowych wymogów?

Tak, w dniu zawarcia czwartej umowy na czas określony lub zawarcia umowy na okres przekraczający 33 miesiące, uważa się że od dnia następującego po tym okresie lub w dniu zawarcia czwartej umowy pracownik zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony.

 

Czy ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony mają zastosowanie w każdym przypadku?

Nie, ustawodawca wprowadza bowiem wyjątki, w razie:

1) zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) wykonywania pracy przez okres kadencji, a także

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

 

Jaka jest gwarancja dla pracownika że pracodawca nie będzie nadużywał „istnienia obiektywnych przyczyn” dla omijania ograniczeń w zawieraniu umów na czas określony?

Ustawodawca zobligował pracodawcę zawierającego umowę na czas określony na łączny okres przekraczający 33 miesięcy lub czwartą umowę na czas określony do podania „obiektywnej przyczyny” w umowie oraz zgłoszenia faktu jej zawarcia wraz z podaniem przyczyny, okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dniu od jej zawarcia.

 

II. Ujednolicenie okresów wypowiedzenia dla umów zawartych na czas określony i nieokreślony które wynoszą:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Jak należy ocenić wprowadzone zmiany?

Wydawać by się mogło że nowelizacja kodeksu pracy jest korzystna dla pracownika, przede wszystkim ze względu na ograniczenia w zakresie zawierania umów na czas określony. Wprowadzenie jednak relatywnie szerokiego katalogu wyjątków, a w szczególności nieostrej przesłanki obiektywnych przyczyn po stronie pracodawcy, stwarza pole do nadużyć. Nie ulega zatem wątpliwości że dookreślenie użytych w niej zwrotów będzie przedmiotem licznych orzeczeń sądowych, które umożliwą dokonanie oceny znowelizowanych instytucji. 

Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym”, która odbędzie się w dniu 15 października 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji wezmą udział najważniejsi przedstawiciele nauki procesu karnego, jak również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, m.in. prof. dr hab. Cezary Kulesza (UwB), dr hab. Jarosław Zagrodnik (UŚ) czy prok. Janusz Śliwa (Prokuratura Apelacyjna w Krakowie). Honorowym gościem i głównym prelegentem będzie prof. Thomas Weigend (Uniwersytet w Kolonii), czołowy przedstawiciel niemieckiej nauki prawa i procesu karnego.

Uczestnicy konferencji wymienią pierwsze doświadczenia po wejściu w życiu tzw. wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego i spróbują zdefiniować nową rolę prokuratora w procesie karnym.

Miło nam poinformować, że sekretarzem konferencji jest członek zespołu naszej Kancelarii, aplikantka adwokacka Dorota Czerwińska.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia i formularz rejestracyjny można znaleźć pod adresem www.prawo-dowodowe.prawo.uni.wroc.pl

Rejestracja w bazie kandydatów do rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 czerwca 2015 roku adwokat Jerzy Chojka został wpisany do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

 

Wielka szansa dla prawomocnie skazanych przed dniem 1 lipca 2015 roku.

Stoimy u progu wielkich przeobrażeń prawa i procesu karnego w Polsce. Już 1 lipca wchodzą bowiem w życie fundamentalne nowelizacje kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego i kodeksu postępowania karnego, wprowadzone m.in. ustawą nowelizującą z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz.U. 2015, poz. 396). Wśród wielu zmian niemal niezauważone przemknęły dwa zapisy tej ustawy, stwarzające szansę na złagodzenie odpowiedzialności dużej grupy skazanych. 

 
Niewiele osób bowiem wie, że jeśli przed 1 lipca 2015 roku zostały prawomocnie skazane na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - a zatem najpopularniejszą w Polsce karę - to po tej dacie mogą złożyć wniosek o zamianę tej kary na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny w stosunku 1:2, tj. jeden dzień pozbawienia wolności równy będzie dwóm dniom jej ograniczenia lub dwóm stawkom dziennym grzywny. Jeżeli orzeczona zostanie grzywna, nie może ona jednak przekroczyć 810 stawek dziennych, a zatem przy zamianie najpopularniejszej chyba kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, maksymalna grzywna wyniesie 810 stawek dziennych, co odpowiada 405 dniom pozbawienia wolności ( 1 rok 3 miesiące i 15 dni). Pozostały zaś okres pozbawienia wolności zostanie skazanemu odpuszczony. Wysokość stawki dziennej grzywny będzie ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem stosunków osobistych i majątkowych skazanego, a zatem zależnie od tego, ile będzie w stanie zapłacić. 
 
Możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę lub ograniczenie wolności może mieć kolosalne znaczenie z punktu widzenia istotnego dla wielu osobego zatarcia skazania. W wyniku zatarcia skazania skazany staje się w świetle prawa ponownie osobą niekaraną i może np. wykonywać niektóre zawody. Po nowelizacji zatarcie skazania na karę ograniczenia wolności następuje po upływie 3 lat od wykonania kary, a na grzywnę - już po upływie roku. Jeżeli skazany znajduje się na początku okresu próby i zależy mu na szybszym wyczyszczeniu swojej karty karnej, zwłaszcza zamiana na grzywnę może być bardzo korzystna. Możliwość ta dotyczy jednak tylko skazanych, którzy uzasadniają przypuszczenie, że grzwyna zostanie uiszczona, a zatem posiadających na nią środki. Zamiana kary nie będzie także możliwa wobec osób, które nie wykonały nałożonego wraz z karą warunkową zawieszoną nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub obowiązku naprawienia szkody. 
 
Podobne możliwości daje nowelizacja tym osobom, co do których przed 1 lipca 2015 roku nie tylko orzeczono, ale również prawomocnie zarządzono wykonanie kary wcześniej zawieszonej, o ile nastąpiło to z przyczyn innych niż wymierzenie nowej kary pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w okresie próby. Tacy sprawcy od 1 lipca 2015 roku mogą składać wnioski o zamianę już zarządzonej, a nawet już wykonywanej kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie wykonywania pracy na cele społeczne. W wyniku zamiany kary na karę wolnościową będą oni mogli opuścić zakład karny, a ich skazanie znacznie szybciej się zatrze, tj. z upływem 3. a nie 10 lat od wykonania kary. 
 
Nowe zapisy są wyrazem nowej polityki karnej polskiego państwa, nastawionej na kary wolnościowe, a nie karę pozbawienia wolności. W tej sytuacji zdecydowano się stworzyć możliwość skorzystania z dobrodziejstw nowego systemu również sprawcom skazanym przed 1 lipca 2015 roku. Nowe możliwości są elastyczne i zachęcamy do skorzystania z nich!
 
Podstawa prawna: 
art. 16 i 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórzych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 396. 

Szybki kontakt

Kancelaria Adwokacka Jerzy Chojka
   ul. Świebodzka 2A lok. 1, 50-046 Wrocław
   71 759 13 58
   504 079 257
   kancelaria@adwokatchojka.pl