Majątek wspólny małżonków co do zasady stanowi ogół przedmiotów i praw majątkowych nabytych przez małżonków wspólnie lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Do majątku wspólnego nie należą przedmioty i prawa wymienione szczegółowo w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiące majątek osobisty małżonków. O zaliczeniu danego przedmiotu czy prawa do majątku wspólnego małżonków decyduje moment jego definitywnego nabycia. Sprawiedliwy podział majątku wspólnego to dla małżonka słabszego ekonomicznie gwarancja uzyskania podstawowych środków na start w nowy etap życia, dlatego warto takie sprawy powierzyć profesjonalistom w tej dziedzinie.

Rzetelna i bardzo profesjonalna kancelaria. Bez zawahania polecam współpracę z kancelarią adwokacką P. Mecenasa Chojki.

Joachim Hupinow
Opinia Google | Zobacz wiecej

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.
  Adwokat – podział majątku Wrocław – podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

  Małżeńska wspólność ustawowa nie jest ustrojem przymusowym, bowiem małżonkowie mogą ją rozszerzyć, ograniczyć albo wyłączyć, ustanawiając miedzy sobą ustrój rozdzielności majątkowej. Charakterystycznymi cechami wspólności ustawowej małżeńskiej jest brak udziałów w majątku wspólnym oraz wyłączenie możliwości rozporządzania prawami w majątku wspólnym w czasie jej trwania, a także możliwości wyłączenie możliwości żądania podziału tego majątku. Z mocy prawa przyjmuje się, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. W sprawie o podział majątku małżonek może żądać ustalenia, że udziały w majątku wspólnym są nierówne.

  Jaki jest cel podziału majątku wspólnego po rozwodzie?

  Celem podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie jest uregulowanie stosunków własnościowych byłych małżonków. Po rozwodzie osoby, które kiedyś były sobie bliskie i prowadziły wspólne życie oraz posiadały wspólny majątek, zaczynają nowy rozdział w swoim życiu oraz budują oddzielne majątki. Koniecznym jest zatem dokonanie podziału tego, co nabyli wspólnie będąc małżeństwem.

  podział majątku wrocław

  Przedmiot podziału – podział majątku Wrocław.

  Podział majątku wspólnego po rozwodzie w zasadzie obejmuje jedynie aktywa. Oznacza to, że pasywa – w tym długi, pozostają poza jego zakresem. Nie dotyczy to jednak obciążeń rzeczowych, w tym np. kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości wspólnej. Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje składniki majątkowe z chwili ustania wspólności ustawowej (data uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) i istniejące w chwili podziału. W ramach podziału zostaną rozliczone także przedmioty bezprawnie zbyte lub zniszczone.

  Czy wkład jednego z małżonków do spółki pochodzący z majątku objętego wspólnością ustawową małżonków podlega podziałowi?

  Nie zagłębiając się w meandry prawa, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wkład jednego z małżonków do spółki, który pochodzi z majątku objętego wspólnością ustawową, podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Inną kwestią jest problem wyceny takiego udziału.

  Podział majątku stanowiącego nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym.

  Dokonując podziału majątku wspólnego po rozwodzie co do zasady dzieli się jedynie aktywa. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość obciążona hipoteką, to zgodnie z dominującym stanowiskiem Sądu Najwyższego obciążenie to należy odliczyć od wartości nieruchomości. Problem powstaje wtedy, kiedy wierzytelność hipoteczna jest wyższa niż wartość nieruchomości, co wcale nie stanowi odosobnionego przypadku w sytuacji, kiedy kredyt był brany w walucie obcej.

  podział mjątku

  W jakiej formie należy dokonać podziału majątku wspólnego?

  Podziału majątku wspólnego można dokonać w różny sposób. Jeśli byli małżonkowie są zgodni co do podziału mogą dokonać tego samodzielnie. W sytuacji, gdy w skład majątku wchodzą nieruchomości, konieczna będzie wizyta u notariusza. W sytuacji, kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, koniecznym będzie przeprowadzenie postępowania sądowego.

  Sposoby podziału majątku wspólnego – czyli jak dokonać podziału składników majątku wspólnego we Wrocławiu?

  Zasadniczo najłatwiej jest podzielić się rzeczami podzielnymi, co jest oczywiste. Więcej problemów będą mieli ex-małżonkowie z podziałem samochodu, mieszkania czy działki. Pierwszym możliwym sposobem jest przyznanie danego przedmiotu na wyłączną własność jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego. Innym rozwiązaniem może być sprzedaż danego składnika majątku i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Niektóre nieruchomości mogą zostać fizycznie podzielone, co może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji spornej. Jeśli potrzebujesz pomocy przy opracowaniu planu podziału, skontaktuj się z nami.

  Podział majątku przy rozwodzie – adwokat podział majątku Wrocław.

  Czy w sprawie o rozwód można domagać się podziału majątku wspólnego małżonków? Tak. W sprawie rozwodowej małżonek może domagać się, aby sąd dokonał podziału majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

  Dokonanie podziału majątku wspólnego nie jest jednak obligatoryjne dla sądu. Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Co to oznacza w praktyce?

  W sprawach o podział majątku we Wrocławiu sąd dokonuje ich w postępowaniu o rozwód jedynie wtedy, kiedy małżonkowie są w tej kwestii zgodni, a skład samego majątku umożliwia łatwy i szybki podział.

  Czy zdrada małżonka ma wpływ na podział majątku? Czy orzeczenie winy przy rozwodzie ma wpływ na podział majątku?

  Orzeczenie wyłącznej winy jednego z małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego umożliwia małżonkowi niewinnemu wystąpienie z roszczeniem alimentacyjnym, co ma szczególne znaczenie przy dużej dysproporcji zarobków miedzy małżonkami. Jednak ani zdrada ani żadna inna zawiniona przyczyna rozkładu pożycia nie ma znaczenia w sprawie o podział majątku wspólnego, ani w przedmiocie wyrokowania w innych kwestiach dotyczących rodziny.

  Niezależnie więc od tego, czy Twój wyrok rozwodowy będzie zawierał orzeczenie o winie czy też nie, podział majątku wspólnego po rozwodzie będzie rządził się swoimi zasadami.

  Ile trwa postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego po rozwodzie?

  Choć bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, to jednak zdecydowanie można powiedzieć, że sprawy te należą do trudnych i trwających dość długo. Osoby, które decydują się na ten krok muszą jednak liczyć, że sprawa sądowa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia jej skomplikowania. Warto zastanowić się nad powierzeniem sprawy dobremu prawnikowi – dobrym wyborem będzie adwokat – podział majątku wspólnego Wrocław.

  Ile kosztuje podział majątku? – podział majątku po rozwodzie koszty.

  Koszty dokonania podziału majątku będą zależały od wartości dzielonego majątku i sposobu podziału. Jeżeli w skład majątku nie wchodzi prawo własności nieruchomości oraz inne prawa, których przeniesienie wymaga formy aktu notarialnego, strony mogą dokonać tego podziału samodzielnie, jeśli oczywiście wyrażą taką wolę.

  Jeśli podział majątku wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, warto zadzwonić do kilku kancelarii notarialnych i ustalić wysokość taksy. Maksymalna taksa notarialna liczona jest od wartości umowy (majątku) i przy kwocie 60.000 zł wynosi 1.010 zł + 0,5% od nadwyżki pow. 60 tys. zł.

  Jeśli majątek wspólny będzie dzielony w postępowaniu sądowym, kwestia opłat wygląda następująco:

  • opłata stała w kwocie 1.000 złotych – pobiera się ją od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  • jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.
  adwokat podział majątku wrocław

  Adwokat podział majątku Wrocław – dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego właśnie nam?

  Dobry adwokat od podziału majątku jest kluczem do sukcesu w takich sprawach. Bardzo często dzielony majątek stanowi cały dobytek rozwiedzionego małżonka i może przesądzić o jego dalszych losach, w tym choćby o kwestii zakupu mieszkania. Dobry adwokat od podziału majątku doradzi w ustaleniu składu majątku wspólnego, jego wartości oraz przygotuje stosowne dokumenty potrzebnego do przeprowadzenia postępowania.

  Od wielu lat pomagamy naszym Klientom we wszystkich kwestiach związanych z podziałem majątku małżeńskiego po rozwodzie oraz kwestiach związanych z rozliczeniami w związkach nieformalnych czyli tzw. konkubinacie. Zwracając się do nas otrzymacie Państwo fachowe wsparcie i pomoc w sprawiedliwym podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności. W ramach pomocy prawnej udzielanej przez prawników naszej kancelarii mogą Państwo liczyć na:

  • profesjonalne doradztwo w formie porad prawnych świadczone przez adwokata specjalistę od spraw o podział majątku wspólnego,
  • weryfikację lub ustalenie rzeczywistego składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi zgodnie ze stosownymi przepisami,
  • pomoc w wycenie poszczególnych składników majątku – składniki podlegające podziałowi w ramach sprawy o podział majątku Wrocław,
  • prowadzenie całego postępowania przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w postępowaniu o podział majątku, dzięki czemu Państwa interesy będą zabezpieczone, a przeprowadzony podział będzie znajdował podstawę w całości materiału dowodowego,
  • wsparcie ekspertów w zakresie wyceny poszczególnych składników majątku wspólnego, w szczególności nieruchomości, co gwarantuje dokonanie podziału po cenach rynkowych,

  Jeśli poszukujesz adwokata do sprawy o podział majątku, zadzwoń do nas 71 759 13 58 i umów się na spotkanie, na którym przedstawimy naszą wizję poprowadzenia Twojej sprawy. Pamiętaj, że profesjonalna pomoc zwiększa Twoje szanse na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.

  Rozwód a podział majątku.

  Rozwód nie należy do łatwych doświadczeń w życiu – trzeba uregulować wiele poważnych spraw dotyczących zwłaszcza podziału majątku. Zawarcie małżeństwa zazwyczaj oznacza powstanie wspólności majątkowej, składającej się ze wszelkich dóbr materialnych nabytych (razem lub samodzielnie) podczas trwania formalnego związku. Po rozwodzie małżonkowie z założenia mają takie same prawa do zgromadzonego majątku, nawet jeśli tylko jedno z nich było czynne zawodowo – opieka nad domem i dziećmi również upoważnia do równego podziału dóbr materialnych. Jednak w przypadkach wyjątkowych zaniedbań swoich obowiązków (zarówno zawodowych, jak i domowych) sąd może przydzielić jednemu z małżonków większą część majątku. 

  Intercyza a wspólny majątek.

  Okolicznością, która nie dopuszcza do powstania wspólności majątkowej mimo zawarcia małżeństwa jest podpisanie intercyzy – kiedy partnerzy decydują się na finalizację tego typu umowy zgadzają się na to, że każde z nich gromadzi samodzielnie swój majątek. Niemniej jednak w trakcie trwania formalnego związku małżonkowie mają taki sam obowiązek zagwarantowania rodzinie odpowiedniej stopy życiowej, z uwzględnieniem własnych możliwości zarobkowych. Ponadto warto pamiętać, że istnieje kilka typów umów majątkowych małżeńskich, które nie tylko znoszą wspólność majątkową, ale mogą ją także np. rozszerzyć lub ograniczyć. Dzięki odpowiednim zapisom w umowie małżonkowie ustalają więc, że np. wynagrodzenia nabyte w wyniku umów cywilnoprawnych nie wliczają się do wspólnych dóbr materialnych. W przypadku podpisania intercyzy podział majątku po rozwodzie jest więc znacznie łatwiejszy.