Profesjonalne unieważnienie małżeństwa cywilnego u adwokata

Małżonkowie, którzy chcą zakończyć małżeństwo, często składają wniosek o rozwód. Jednak niekiedy małżeństwo może zostać unieważnione. Unieważnienie małżeństwa cywilnego jest możliwe z różnych powodów. Warunki unieważnienia małżeństwa wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to choćby:

 • wady oświadczenia woli – przesłanką do unieważnienia małżeństwa jest złożenie oświadczenia przez osobę, która znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, była w błędzie co do tożsamości drugiej osoby lub zawarła związek małżeński pod wpływem groźby;
 • wadliwe pełnomocnictwo – gdy małżeństwo jest zawierane przez pełnomocnika;
 • wiek małżonka – co do zasady małżeństwa nie może zawrzeć osoba, która nie ma 18 lat (sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat);
 • ubezwłasnowolnienie całkowite – szanse na unieważnienie małżeństwa są duże, jeżeli małżeństwo zawarła osoba ubezwłasnowolniona;
 • choroba psychiczna – również choroba psychiczna (w tym niedorozwój umysłowy) jest przesłanką do unieważnienia małżeństwa;
 • bigamia – pozew o unieważnienie małżeństwa może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny np. małżonek;
 • pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej – małżeństwa nie mogą zawrzeć m.in. krewni w linii prostej;
 • istnienie pomiędzy małżonkami stosunku przysposobienia – w tej sytuacji o unieważnienie małżeństwa może starać się każdy z małżonków.

Chociaż prawo rodzinne dopuszcza unieważnienie małżeństwa cywilnego, to na uwadze trzeba mieć też terminy i pewne wyjątki. Przykładowo po upływie 6 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli nie można wystąpić z żądaniem o unieważnienie małżeństwa. Podobnie będzie, jeżeli od daty umieszczonej na akcie małżeństwa minęły 3 lata.

Prawne skutki unieważnienia małżeństwa – co musisz wiedzieć?

Jeżeli dojdzie do unieważnienia małżeństwa, to przyjmuje się, że nigdy nie zostało ono zawarte – uważa się je za niebyłe. To z kolei pociąga za sobą określone konsekwencje. Jakie są skutki unieważnienia małżeństwa? Najważniejsze konsekwencje to:

 • powrót do poprzedniego stanu cywilnego – rozwody działają inaczej, gdyż były małżonek ma inną sytuację prawną i stan cywilny (jest rozwiedziony);
 • ustanie praw i obowiązków małżonków – każdy małżonek może też wrócić do nazwiska sprzed małżeństwa;
 • podział majątku – jeżeli małżonkowie zgromadzili wspólny majątek, to sąd może dokonać jego podziału (informacje o podziale umieszcza się w orzeczeniu).

Małżonkowie, którzy występują o unieważnienie małżeństwa, mogą mieć dzieci. Wówczas sąd reguluje sprawy dotyczące dzieci – w wyroku unieważniającym małżeństwo można znaleźć informacje m.in. o władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz ich kontaktach z rodzicem, który nie będzie z nimi mieszkał. Ustalone zostają też alimenty na dzieci.

Ile trwa unieważnienie małżeństwa?

Jedno z częstszych pytań pojawiających się w kontekście tematu unieważnienia małżeństwa dotyczy tego, ile trwa uzyskanie orzeczenia sądowego. Czas trwania procesu może różnić się choćby w zależności od liczby spraw rozpatrywanych w danym sądzie – przybliżony czas adwokat może podać na podstawie swojego doświadczenia i po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy. Warto przy tym wiedzieć, że czas można skrócić, eliminując braki formalne. 

Prawidłowo przygotowany pozew o unieważnienie małżeństwa to zupełna podstawa. W Kancelarii Chojka Adwokaci analizujemy szanse na uzyskanie oczekiwanego przez klienta orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa. Przygotowujemy też pozew, dokumentację i argumentację.

Zwiększ szanse na unieważnienie małżeństwa z Kancelarią Chojka Adwokaci

Nie zawsze decyzja o ślubie jest przemyślana – czasem związek małżeński jest zawierany pod wpływem chwili. Jeżeli wspólne życie nie jest możliwe, rozwiązaniem może być nie tylko separacja czy rozwód – warto też rozważyć pozew o unieważnienie małżeństwa. W pierwszej kolejności trzeba wówczas stwierdzić, czy występuje przyczyna unieważnienia małżeństwa.

Procedura unieważnienia małżeństwa wymaga wykazania, że zaistniała jedna z przesłanek do unieważnienia małżeństwa wskazanych w przepisach prawa. Kancelaria Chojka Adwokaci prowadzi sprawy o unieważnienie małżeństwa. Wnikliwie zapoznajemy się z każdą sprawą, aby ocenić szanse na unieważnienie małżeństwa. Odpowiadamy też na pytania naszych klientów, które dotyczą m.in. skutków wydania przez sąd orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa.

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.