W dobie pandemii na przełomie lat 2020/2021 wielu ludzi straciło źródło stałego dochodu. Sytuacja finansowa utrudnia im bieżące regulowanie swoich zobowiązań. Wierzyciele nie chcąc czekać na swoje środki wybierają drogę sądową, a następnie egzekwują należności na drodze przymusu państwowego.

Powyższa sytuacja może wydarzyć się również pośród osób, których pandemia ekonomicznie nie dotknęła. Długotrwała choroba, wypadek lub inne zdarzenia, które uniemożliwią dalsze płacenie zobowiązań, mogą zakończyć się postępowaniem egzekucyjnym.

W postępowaniu egzekucyjnym zaś, komornik może zlicytować nieruchomość, ruchomości czy też zająć wszelkie oszczędności. W najgorszym przypadku można stracić jedyną nieruchomość zaspokajającą bieżące potrzeby mieszkaniowe.

Wiadomym jest, że długi stanowią znaczne obciążenie psychiczne i często utrudniają bieżące funkcjonowanie w społeczeństwie. Dłużnicy wstydząc się swojej sytuacji, odkładają problem do szarej strefy i z nikim o nim nie rozmawiają. Częstym również przypadkiem jest, że egzekwowane długi rosną a nie maleją. Odsetki, koszty komornicze i pojawiające się kolejne zobowiązania zaczynają tworzyć spiralę zadłużenia.

Ustawodawca zauważając ten problem, dał dłużnikom kilka narzędzi prawnych do uregulowania swojej sytuacji i skondensowania wszystkich zadłużeń, uniemożliwiając tym samym dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Skarga na czynności komornika: sprawa załatwiona szybko i profesjonalnie. Komornik już po 2 miesiącach musiał odblokować mi konta a zajęte pieniądze odzyskałem wraz z odsetkami.

Tomasz Pawicki
Opinia Google | Zobacz wiecej

Skontaktuj się z nami

Możemy pomóc w innej sprawie? Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.


  Poznaj członków zespołu

  Zakres pomocy adwokata w postępowaniu upadłościowym to między innymi:

  • kontakt z wierzycielami
  • weryfikacja zadłużeń egzekwowanych przez komornika
  • sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • przygotowanie wniosku o ustalenie planu spłat
  • składanie środków odwoławczych od decyzji sądu w toku postępowania
  • zastępowanie dłużnika w postępowaniu przed sądem

  Prawnicy z kancelarii Chojka Adwokaci świadczą również pomoc prawną dla wierzycieli. W toku tejże pomocy sporządza m.in.:

  • wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • sprzeciw od listy wierzytelności,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • środki odwoławcze w toku postępowania.

  Ponadto, zajmujemy się przygotowaniem analizy w przypadku zgromadzenia wierzycieli i ewentualnego głosowania.

  Upadłość konsumencka jako ratunek dla dłużników z miasta Wrocław

  Coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to sposób na uwolnienie się od długów i rozpoczęcie nowego życia. Postępowanie jakim jest upadłość konsumencka wiąże się z likwidacją majątku upadłego i podziałem środków pomiędzy wszystkich wierzycieli.

  Przepisy prawa upadłościowego pozwalają na ogłoszenie upadłości również osobom fizycznym nie mającym majątku. W takich przypadkach sprawy sądowe kończą się znacznie szybciej. Chojka Kancelaria Adwokacka znajdująca się w mieście Wrocław już od wielu lat pomaga wielu klientom mającym problem ze stale rosnącymi zaległościami.

  Prawo upadłościowe, czyli czym jest upadłość konsumencka w świetle prawa

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej . Celem postępowania upadłościowego jest kompleksowe rozwiązanie kwestii zadłużenia poprzez spłatę wierzycieli w całości lub w części. Upadłość konsumencka niesie za sobą kilka zalet, a wśród najważniejszych wymienia się m.in. całkowite oddłużenie oraz umorzenie zobowiązań dłużnika . Dla sądu istotny jest fakt, czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności nieumyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. To w głównej mierze od tego będzie zależało na ile lat zostanie opracowany plan spłaty wierzycieli. W przypadku braku majątku sąd może podjąć decyzję o umorzeniu długów.

  Doświadczony prawnik z miasta Wrocław to klucz do umorzenia długów

  Postępowanie sądowe dotyczące procesu jakim jest upadłość konsumencka nie należy do najłatwiejszych. Konieczna jest znajomość przepisów z prawa upadłościowego. Profesjonalny i doświadczony prawnik wykazujący się szeroką wiedzą wybierze dla każdego klienta najkorzystniejszy sposób na korzystne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Chojka Kancelaria Adwokacka świadczy swoje kompleksowe usługi dla wszystkich zainteresowanych zamieszkujących miasto Wrocław . Co najważniejsze, to z jakim skutkiem zostanie ogłoszona upadłość konsumencka zależy w dużej mierze od złożonego wniosku. Niezbędne jest tutaj podanie dobrze określonych przyczyn stojących za niewypłacalnością finansową.

  upadłość konsumencka wrocław

  Najczęściej zadawane pytania

  Czym jest upadłość konsumencka?

  Postępowanie upadłościowe jest mechanizmem oddłużeniowym niewypłacalnego dłużnika, jak również regulującym niekorzystne położenie wierzyciela. Mechanizm ten ma za zadanie kompleksowo zakończyć problem zadłużenia dokonując spłaty wierzycieli, w całości lub w części, chroniąc przy tym majątek dłużnika.

  Upadłość konsumencka pozwala na ustalenie wierzycieli, wysokości zadłużenia oraz nowego sposobu spłaty zadłużenia. Mechanizm ten zobowiązuje sąd upadłościowy do uwzględnienia również kosztów utrzymania rodziny i możliwości zarobkowych dłużnika. Tak ustalony nowy plan spłaty wierzycieli może skutkować znacznym umorzeniem zobowiązań i całkowitym oddłużeniem.
  Upadłość konsumencka jest zatem niczym innym jak mechanizmem oddłużania przy uwzględnieniu jak największego zaspokojenia wierzycieli i realnej sytuacji majątkowej dłużnika.

  Kto prowadzi postępowanie upadłościowe?

  Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez sąd upadłościowy na wniosek dłużnika. W przypadku upadłości konsumenckiej, wierzyciel nie może złożyć stosownego wniosku do sądu. W toku postępowania zostanie wyznaczony sędzia komisarz oraz syndyk.

  Czy wszystkie zobowiązania mogą podlegać umorzeniu?

  W postępowaniu upadłościowym brane pod uwagę są jedynie te zadłużenia, które powstały do dnia wydania postanowienia przez Sąd.

  Nie wszystkie zobowiązania powstałe przed tymże postanowieniem również będą podlegały umorzeniu. Między innymi zobowiązania alimentacyjne upadły zobowiązany jest nadal regulować.

  Jak się przygotować do postępowania upadłościowego?

  Pierwszym krokiem koniecznym jest zebranie informacji o wszelkich zobowiązaniach jakie ciążą na dłużniku. Te wymagalne jak i nie – czyli te, których termin płatności zapada dopiero za jakiś czas. Pozostała dokumentacja zależy od sytuacji ekonomicznej jak i socjalnej dłużnika.

  Niezbędnym będzie zebranie dokumentacji opisującej bieżącą sytuację życiową. Jeżeli dłużnik utracił pracę jakiś czas temu, przykładowym dokumentem będzie wypowiedzenie umowy o pracę jak i zaświadczenie z Urzędu Pracy o przyznaniu statusu bezrobotnego. Jeżeli dłużnik stara się znaleźć pracę, istotnymi będą również maile zapraszające na rozmowę o pracę czy też potwierdzenia złożenia aplikacji do potencjalnego pracodawcy.

  W żadnym przypadku nie powinno się dalej zadłużać. Sąd może uznać, że dalsze zawieranie umów pożyczek czy kredytu jest rażącym niedbalstwem dłużnika, co może skutkować wydłużeniem postępowania upadłościowego, a w skrajnych przypadkach zakończenie go bez oczekiwanego skutku.

  Jak zainicjować postępowanie upadłościowe? Jak wygląda jego przebieg?

  Aby zainicjować postępowanie, po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, należy złożyć wniosek do sądu. Wniosek można złożyć na przygotowanym formularzu.

  Wypełnienie formularza musi być bardzo skrupulatne. Jego dokładne wypełnienie jest połową sukcesu. Niestety, formularz często sprawia problemy, chociażby w jego zrozumieniu. Dlatego też bardzo istotnym jest, aby zrobić to z czyjąś pomocą.

  Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

  Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Jednakże należy się liczyć z dalszymi kosztami postępowania oraz wynagrodzeniem syndyka. W przypadku prostych spraw, koszty te mogą oscylować w granicach 4.000 – 7.000 zł

  Dlaczego w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej warto skorzystać z pomocy adwokata?

  Adwokat jako podmiot profesjonalny na rynku, będzie umiał skierować stosowne pisma do organów egzekucyjnych jak i wierzycieli. Ponadto, zadba o dokładne zweryfikowanie wszystkich zadłużeń – może się okazać, że niektóre z nich są błędnie przeliczone.

  Wypełni również wniosek o ogłoszenie upadłości i ściągnie ten ciężar z dłużnika, który bardzo często jest już zmarnowany swoją aktualna sytuacją finansową.

  W toku postępowania upadłościowego będzie również nadzorował pracę syndyka, weryfikował ewentualne wnioski jak i składane do Sądu sprawozdania. Pomoże również w uzyskaniu jak najlepszych warunków planu spłat.

  Adwokat stanowi również nieocenione wsparcie psychiczne dla dłużnika. Pomoże on w przejściu całego postępowania i będzie służył radą na każdym etapie postępowania.