Opublikowano:

Czy połączenie spółek oznacza wygaśniecie mandatów członków zarządu spółki przejmowanej?

Czy w takiej sytuacji członkom zarządu należna jest odprawa?


Zagadnienie to może być bardzo istotne, choćby ze względu na wynagrodzenie członków zarządu spółki z tytułu piastowanego stanowiska. Bardzo często umowy z członkami zarządu przewidują odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez spółkę.

Zgodnie a art. 493 §1 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (§2).

Z powyższego wynika zatem, że z dniem połączenia spółek swój byt prawny traci spółka przejmowana. W tym dniu przestają istnieć wszystkie organy spółki, w tym zarząd. Oznacza to, że z dniem połączenia spółek wygasają mandaty członków zarządu.

Skoro zatem z dniem połączenia spółek wygasają mandaty członków zarządu, należy rozważyć, czy będzie im przysługiwała odprawa. To w zasadzie zależy tylko i wyłącznie od treści umowy łączącej ich ze spółką.

Jednym z takich sporów zajmował się Sąd Okręgowy w Słupsku (wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt V Pa 101/12). W tamtej sprawie powód będący członkiem zarządu wniósł powództwo o zapłatę przeciwko spółce, domagając się zasądzenia na jego rzecz odprawy. Pełnił on funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do dnia wygaśnięcia mandatu. Umowa przewidywała odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w przypadku odwołania go z funkcji prezesa zarządu spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy w związku z odwołaniem zostanie otrzyma inną funkcję w zarządzie lub pomimo odwołania z zarządu zostanie zatrudniony w spółce na innym stanowisku. Powód stał na stanowisku, że uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników o połączeniu spółek stanowiła jednocześnie decyzję o jego odwołaniu z funkcji.

Sąd jednak nie podzielił jego stanowiska. Uznał, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o połączeniu spółki z drugą spółką z o.o. Spółka będąca pracodawcą powoda jako przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, co nastąpiło z dniem wpisu połączenia do KRS. W tym dniu wygasł też mandat prezesa zarządu, a jego umową o pracę rozwiązała się z mocy prawa.

Z powyższego wynika, że należy bardzo uważnie analizować zapisy umowy dotyczące wypłaty odprawy, w szczególności w zakresie sytuacji, w jakich taka odprawa będzie należna.