Opublikowano:

Pozew o rozwód

Aby się rozwieść koniecznym jest zainicjowanie postępowania sądowego. W Polsce rozwód można uzyskać tylko i wyłącznie poprzez wyrok sądu. Dokumentem, który rozpoczyna procedurę rozwodu jest właśnie pozew rozwodowy. W poniższym artykule wyjaśnię, jak przygotować pozew rozwodowy krok po kroku

Jak napisać pozew rozwodowy i co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód jest pismem procesowym, którego wymogi określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Pozew rozwodowy powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
  • imiona i nazwiska stron oraz ich adresy,
  • numer PESEL lub NIP powoda,
  • dokładnie określone żądanie (np. co do orzekania o winie, władzy rodzicielskiej, alimentów itp.)
  • wskazanie faktów, na których oparte jest żądanie,
  • wskazanie faktów uzasadniających właściwość sądu,
  • informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia,
  • wymienienie załączników, które są załączone do pozwu,
  • odpis pozwu i wszystkich załączników dla pozwanego.

Wskazane wyżej wymagania stanowią minimum formalne pozwu rozwodowego. Ich niedochowanie skutkować będzie wezwaniem powoda do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku nieuzupełnienia braków w terminie nastąpi zwrot pozwu. Zwrócony pozew rozwodowy nie wywołuje żadnych skutków procesowych.

Powyższe wymagania to jednak nie wszystko. Wnosząc pozew o rozwód zwykle dążymy do określonego rozstrzygnięcia, jak choćby nawet ustalenie wyłącznej winy małżonka lub orzeczenia określonej kwoty alimentów. Dlatego koniecznym jest napisanie uzasadnienia do pozwu, w którym uzasadnimy swoje żądanie i wskażemy dowody na ich poparcie.

Dowody służą do przekonania sądu o zasadności żądania. Od nich zależał będzie wynik procesu rozwodowego. Obowiązkowo należy załączyć do pozwu jako dowody aktualny odpis aktu małżeństwa i odpisy aktów urodzenia dzieci. Zasadność powołania innych dowodów zależeć będzie od tego, co chcemy w procesie udowodnić. Dowodami w sprawie o rozwód mogą być także faktury, zdjęcia, nagrania audio i wideo, opinia biegłego, dokumenty medyczne i zeznania świadków.

Ponadto pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej, której wysokość wynosi obecnie 600 zł. Dowód uiszczenia opłaty powinien zostać załączony do pozwu.

Wniosek o rozwód i wniosek rozwodowy.

Bardzo często można spotkać się z terminem „wniosek rozwodowy” ,„wniosek o rozwód” czy też podanie o rozwód. Jeśli tak zatytułujesz swoje pismo do sądu, to nie wpłynie to negatywnie na przebieg procesu rozwodowego. Nie mniej jednak nie są to określenia prawidłowe.

Sprawy rozwodowe są rozpoznawane w procesie, który inicjuje wniesienie pozwu. W tym konkretnym przypadku jest to pozew rozwodowy lub pozew o rozwód.

Jest to jednak kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa. Sąd nie może z tego powodu zwrócić lub odrzucić pozwu.

Pozew o rozwód – uzasadnienie.

Uzasadnienie stanowi opisową część pozwu rozwodowego. To w nim opisujesz przebieg Twojego małżeństwa i problemy, które doprowadziły Was do rozwodu. Jest to też ta część pisma, w której argumentujesz swoje stanowisko procesowe w zakresie winy, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego powinno być redagowane w określonym układzie, który można sprowadzić do formuły: twierdzenie => uzasadnienie twierdzenia => dowody potwierdzające twierdzenie.